DELA hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen van wie zij gegevens verwerkt. Onder DELA wordt verstaan Coöperatie DELA, gevestigd op de Oude Stadsgracht 1 te 5611 DD Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17012026, waaronder begrepen alle activiteiten uitgevoerd binnen de DELA groep, waaronder DELA Holding N.V., DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V., DELA Uitvaartverzorging N.V. en alle daaraan gelieerde maatschappijen. DELA behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Verder houdt DELA zich aan de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit betekent concreet dat persoonsgegevens door DELA op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt. In deze Privacyverklaring informeren wij jou hoe wij dat doen.

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die in dienst zijn of anderszins werkzaam zijn voor DELA. Daarnaast verwerkt DELA ook gegevens van oud-personeelsleden en van mogelijk toekomstige personeelsleden of personen die aangegeven hebben werkzaam te willen zijn voor DELA (sollicitanten). Ook op hen is deze Privacyverklaring van toepassing.